ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما برای ما موهبتی گرانمایه خواهد بود.

ما با آغوشی باز گوش جان به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم سپرد.

به دور از هرگونه شعار، سیاست و رویکرد ما در ارگانیک مارت این است: همیشه و در همه حال حق با مشتری است

ما را از شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود محروم نکنید.

مدیر ارگانیک مارت

شهرام بلخفت